0320-785548 info@bodijk.nl

Specialist in personeels- en loonadministratie

Betrouwbaar | Efficiënt
NIRPA Online software

Register Payroll Professional

Meer info bel: 0320-785548

Terug naar Home

 

Privacybeleid Salarisadministratiekantoor Bodijk

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid. Salarisadministratiekantoor Bodijk is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de wet hieraan stelt. 

Technische informatie
Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons hoeft te worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Salarisadministratiekantoor Bodijk maakt gebruik van webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, of indien u zich heeft aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, salarisadministratie en personeelsmanagement.  

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Op het moment dat u voor een werkgever die die salarisadministratie heeft uitbesteed aan Salarisadministratiekantoor Bodijk gaat werken/werkt/heeft gewerkt:
• NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;
• geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
• pasfoto – op vrijwillige basis.
• nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning;
• overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?
Salarisadministratiekantoor Bodijk kan uw persoonsgegevens doorgeven aan uw werkgever, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerker NMBRS) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties
Salarisadministratiekantoor Bodijk verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen voor het verstrekken van informatie over de dienstverlening en om een zakelijke relatie te onderhouden en om een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:
• namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

Salarisadministratiekantoor Bodijk kan de persoonsgegevens van zakelijke relaties doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Salarisadministratiekantoor Bodijk hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van uw relatie tot Salarisadministratiekantoor Bodijk en de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Indien u werknemer bent geweest van een werkgever welke de salarisadministratie heeft uitbesteed aan Salarisadministratiekantoor Bodijk kunt u uw inschrijving eveneens zelf beheren, aanpassen of uw inschrijving beëindigen. Echter, bepaalde persoonsgegevens die zijn opgemaakt in de salarisadministratie zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en wettelijke en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Salarisadministratiekantoor Bodijk.

Inzage in, aanpassen en verwijderen van uw gegevens
Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Salarisadministratiekantoor Bodijk.

Beveiliging
Salarisadministratiekantoor Bodijk heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Salarisadministratiekantoor Bodijk met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Salarisadministratiekantoor Bodijk, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen info@Bodijk.nl
Ook indien er sprake is van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via dit mailadres.

Wijzigingen
Salarisadministratiekantoor Bodijk kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacystatement.