0320-785548 info@bodijk.nl

Specialist in loon- en personeelsadministratie

Betrouwbaar | Efficiënt | NIRPA Register Payroll Professional |
Online software

Meer info bel: 0320-785548

Terug naar Home

Gerichte vrijstelling internet en eigen bijdrage

Betaalt een werknemer een eigen bijdrage voor een internetabonnement? Dan kan de gerichte vrijstelling voor noodzakelijke voorzieningen toch van toepassing zijn.

Tot nog toe gold de gerichte vrijstelling alleen als alle kosten voor rekening van de werkgever kwamen. Als de werknemer een eigen bijdrage voor privégebruik betaalde, voldeed een werkgever volgens de Belastingdienst niet meer aan het noodzakelijkheidscriterium.

Dit standpunt geldt niet meer. De gerichte vrijstelling kan van toepassing zijn als de werknemer een eigen bijdrage voor privégebruik betaalt.
Het internetabonnement moet wel voldoen aan de voorwaarden voor noodzakelijke voorzieningen. Bron


Wet Arbeidsmarkt in Balans

Per 1 januari 2020 wordt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ingevoerd. De werkgever gaat voor een werknemer 5% minder WW-premie betalen wanneer er sprake is van een getekende schriftelijke arbeidsovereenkomst, voor onbepaalde tijd, met een vast aantal uren. 

Schriftelijke arbeidsovereenkomst.

De belangrijke voorwaarde voor de lage WW-premie is dat er sprake is van een getekende schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze moet bij de salarisadministratie in het systeem zitten, ook wanneer iemand al meer dan 20 jaar in dienst is en ooit als zaterdaghulpje is begonnen. Dit levert een besparing in de aangifte van 2020 van 5% WW-premie op

Wat houdt u tegen om tijdelijke contracten die begin volgend jaar voor onbepaalde tijd verlengd gaan worden, al iets eerder om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd.

LET OP!! Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst binnen 2 maanden na aanvang, bestaat er geen recht op korting op de WW-premie, wij zullen dan ook de aangifte moeten herzien.

Overeengekomen arbeidsduur

De klassieke oproepkracht maar ook de werknemer met een min-max contract krijgen geen korting op de WW-premie.

  • Werkgever dient na 12 maanden de werknemer een arbeidsovereenkomst aan te bieden, met het gemiddelde aantal uren per maand. Beoordeel het lopende jaar van een oproepkracht en misschien is het verstandig om deze persoon een parttimecontract aan te bieden. Het verjaartermijn dat een werknemer alsnog beroep kan doen op het gemiddelde aantal uren per maand is 5 jaar. Het is hierdoor zeker verstandig om de werknemer een aanbod te doen. Tenslotte mag de werknemer dit aanbod schriftelijk weigeren.
  • Op een parttimecontract voor onbepaalde tijd zal in de basis korting op de WW-premie worden berekend, terwijl een oproepcontract bijna altijd tot een 5% hogere premie zal leiden.
  • Een min-max contract wordt tegen de normale WW-premie afgerekend. U kunt overwegen om deze om te zetten naar een parttimecontract, zonder een max-clausule. Dit contractuele verschil kan je 5% premie besparen.

Misschien is het handig om een jaaruren contract af te spreken, waarin er afgesproken wordt om maandelijks 1/12 van de uren te betalen en de eventuele verschillen na 12 maanden af te rekenen.

Parttimecontract en verloonde uren

Een parttimer is iedereen die op jaarbasis gemiddeld minder dan 35 uur per week werkt.

LET OP!! Een overschrijding van meer dan 30% heeft tot gevolg dat de normale WW-premie over het gehele jaar wordt berekend. Het recht op korting vervalt hiermee. Dit percentage klinkt ruim maar ook een uitbetaling van verlof en tijd-voor-tijd telt mee in die verloonde uren, net als de meer uren voor het vervangen van een zieke collega.

Jongeren onder de 21 jaar en toch korting op het WW percentage

  • Als zij een maximaal gemiddeld 12 uur per week of 48 uur per 4 weken of 52 uur per maand werken, (dit wordt per loonperiode bepaald) op basis van een contract voor bepaalde tijd.
  • Als zij die arbeid verrichten in het kader van een beroepsbegeleidende leerweg (BBL), denk aan de schriftelijke overeenkomst.

Transitievergoeding

Als de werkgever afscheid neemt van een werknemer heeft deze met ingang van 1-1-2020 direct vanaf de eerste dag (ook in de proeftijd) van hun arbeidsovereenkomst aanspraak op een transitievergoeding. Deze transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per jaar en een evenredig deel daarvan voor elke periode dat de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd.

Als de werknemer afscheid neemt van de werkgever, dan is er geen aanspraak op een transitievergoeding. Laat de werknemer daarom ook een ontslagbrief aan u verstrekken.

Transitievergoeding na 104 weken ziek

Het UWV verstrekt aan de werkgever een compensatie voor de betaalde transitievergoeding aan een werknemer die na 1 juli 2015 104 weken ziek waren.

U kunt dit als werkgever na 1 april 2020 aanvragen bij het UWV.

Er komt een digitaalformulier “Aanvraag compensatie transitievergoeding” op de site van het UWV. Hiervoor heeft u wel inloggegevens nodig, of u kunt ons machtigen om uw zaken bij het UWV te regelen. (Neem hiervoor tijdig contact op)

Denkt u eraan dat het UWV per 1 november 2019 alleen nog maar met e-herkenning te benaderen is, en dat het tijd nodig heeft om deze aan te vragen, zodat u mij kan machtigen.

Tijdelijke contracten

Met ingang van 1 januari 2020 mogen er weer drie arbeidsovereenkomsten met een gezamenlijke looptijd van 3 jaar worden gegeven, voordat de werknemer voor onbepaalde tijd in dienst komt. (Bij CAO mag hiervan afgeweken worden)